Tag Archives: calibration

จุดสำคัญของการสอบเทียบเครื่องมือวัด (calibration)

ผลจากการสอบเทียบ(calibration)เมื่อนำมาวิเคราะห์ จะทำให้สามารถกำหนดได้ว่าอุปกรณ์วัดควรจะใช้ต่อไปหรือจำเป็นต้องปรับแต่งผลจากการสอบเทียบ ทำให้ มั่นอกมั่นใจได้ว่าเครื่องวัดที่ใช้ในการพิจารณายังคงดำเนินกิจการได้อย่างแม่นยำพร้อมกับวางใจได้ ผลลัพธ์การสอบเทียบหลายๆ ครั้ง ยังแสดงให้เห็นคุณสมบัติทางด้านความแน่วแน่ ( Stability ) ของวัสดุวัด

ขณะใดที่ต้องสอบเทียบ

มักมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่าเครื่องมือวัดใดที่ต้องดำเนินกิจการสอบเทียบ พร้อมกับจะสอบเทียบบ่อยเพียงใดพอจะกล่าวโดยรวมได้ว่า การสอบเทียบวัสดุวัดจะต้องทำเวลาใดก็ตามที่ข้อสรุปการวัดของเครื่องมือวัดนั้นกระทบกระเทือนต่อคุณลักษณะของข่าวสารดังนั้น เครื่องมือวัดใดที่ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อคุณลักษณะของข่าวคราวก็ไม่จำเป็นต้องสอบเทียบ การระบุว่าเครื่องมือวัดใดต้องสอบเทียบบ้างเป็นได้ใช้ข้อสมมติฐานดังนี้ ให้ตั้งคำถามว่าหากเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจหาอ่านค่าผิดไปจากระเบียบที่กำหนดไว้ จะได้รับผลกระทบกระเทือนที่เสียหายต่อคุณลักษณะของข้อมูลหรือไม่ หากพบว่าการตรวจหาขึ้นอยู่กับค่าการอ่านของอุปกรณ์วัดเป็นสำคัญก็แสดงว่าเครื่องตรวจวัดนั้น ต้องดำเนินการสอบเทียบพร้อมกับอีกกรณีหนึ่งก็คือ เมื่อใดที่พนักงานมีเหตุที่จำเป็นต้องแน่นอนในค่าของเครื่องมือวัดก็ต้องสอบเทียบตัวอย่างเช่น เรื่องของความสะดวก

กิจกรรมสอบเทียบเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ค่าใช้จ่าย แต่การสอบเทียบก็มีเหตุจำเป็นเพราะหากคิดให้ดีจะเห็นว่าค่าความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นกับข่าวสาร เมื่อใช้เครื่องมือวัดที่ไม่เป็นมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการตรวจตรา ซ้ำ อาจสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องมือวัด การสอบเทียบที่ทำเหลือเหตุจำเป็นก็อาจก่อให้เกิดการสิ้นไป งบของที่ประกอบการเกินเหตุจำเป็นเช่นเดียวกัน